นโยบายการเงิน

นโยบายทางธุรกิจ (การจัดส่ง การยกเลิก การคืนสินค้าและคืนเงิน)

 

ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

กรุณาอ่านนโยบาย และเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าอย่างละเอียด หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ หรือแอปพลิเคชั่นของร้านวังเด็กแกเลอเรีย ร้านฯจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดของร้านแล้ว

และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าได้ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านทุกครั้ง

เงื่อนไขการจัดส่ง

1. ร้านค้าจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบแล้วว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อ ชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าได้ในวันเวลาทำการของร้านค้า (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 17:00น. และของสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ

3. ร้านค้าจะจัดส่งสินค้าภายใน 3-5วันทำการ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง โดยบริษัทฯขนส่งเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า

4. ลูกค้าสามารถติดตามสถานะคำสั่งซื้อ และการจัดส่งได้โดยเข้าสู่ระบบ แล้วเข้าไปที่รายการ "คำสั่งซื้อของฉัน"

5. สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ ร้านค้าจะจัดส่งสินค้าให้ในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการขนส่ง

    5.1 รายการสั่งซื้อที่ชำระเงิน และแนบหลักฐานการการชำระเงินหลังเวลา 08:00น. 

    5.2 ถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าใน วันหยุดร้านค้า และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางร้านค้าจะจัดส่งสินค้าภายใน 48 ชม. นับจากวันเริ่มทำงานวันแรก

6. ในกรณีต่อไปนี้ หากสินค้าถูกส่งคืนร้านค้า ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการในการจัดส่งใหม่อีกครั้ง โดยร้านค้าจะแจ้งกลับลูกค้าหลังจากได้รับสินค้าคืน

    6.1 ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่น ชื่อ-ที่อยู่ ผู้รับผิด หรือไม่มีคนรับ และไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

7. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย และพบว่าสินค้าชำรุดเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่ง ให้ลูกค้าแจ้งกลับมาที่ร้านค้าทันที

 8. ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ หรือการจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุที่อาจเกิดระหว่างการดำเนินการจัดส่งสินค้า สถานการณ์ฉุกเฉินของบ้านเมืองเช่น การชุมนุม หรือการก่อการร้าย ระบบออนไลน์ร้านค้าเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ หรือเหตุอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ทางร้านค้าขอถือสิทธิ์ขาดในการเลื่อนระยะเวลาการจัดส่ง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ซึ่งอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าได้ ร้านค้าจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา หรือผลกระทบที่มีสาเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้หากลูกค้าไม่มีหลักฐานยืนยันการชำระเงินให้ร้านค้า

9. เนื่องด้วยร้านค้าขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีก หรือราคาบนฉลาก และใช้บริการขนส่งเอกชนต่างกัน ร้านค้าขอคิดค่าขนส่งทุกรายการสั่งซื้อ เริ่มต้นที่ 100.- โดยร้านค้าจะจัดส่งสินค้าภายใน 48ชั่วโมงในวันและเวลาทำการ

    ค่าบริการในการจัดส่งสินค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

    ยอดซื้อตั้งแต่ 99.- ถึง 1500.- ค่าส่ง 100.-

    ยอดซื้อตั้งแต่ 1501.- ถึง 2500.- ค่าส่ง 150.-

    ยอดซื้อตั้งแต่ 2501.- ถึง 3500.- ค่าส่ง 200.-

    ยอดซื้อตั้งแต่ 3501.- ถึง 4500.- ค่าส่ง 250.-

    ยอดซื้อตั้งแต่ 4501.- ขึ้นไป ค่าส่ง 300.-

 

   ค่าบริการในการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ต่างจังหวัด

    ยอดซื้อตั้งแต่ 99.- ถึง 1500.- ค่าส่ง 150.-

    ยอดซื้อตั้งแต่ 1501.- ถึง 2500.- ค่าส่ง 200.-

    ยอดซื้อตั้งแต่ 2501.- ถึง 3500.- ค่าส่ง 250.-

    ยอดซื้อตั้งแต่ 3501.- ถึง 4500.- ค่าส่ง 300.-

    ยอดซื้อตั้งแต่ 4501.- ขึ้นไป ค่าส่ง 350.-

*หมายเหตุ สินค้าราคาโปรโมชั่น คิดค่าส่งตามราคาปกติ หรือราคาที่แสดงบนฉลาก*

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

1. กรุณาติดต่อมายังร้านค้าทันทีที่ต้องการยกเลิกการสั่งซื้อที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางโทรศัพท์ 02-272-1490 ต่อ 110 ร้านวังเด็กแกเลอเรีย

2. ร้านค้าขอถือสิทธิ์ ไม่ให้ยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคืนเงิน กรณีที่สินค้าถูกจัดส่งไปแล้วก่อนที่ลูกค้าจะติดต่อมายกเลิกคำสั่งซื้อ

 

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

1. ร้านวังเด็กแกเลอเรียหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้าทุกท่านจะพึงพอใจในการใช้บริการการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ และแอบพลิเคชั่น ร้านค้าได้ตรวจสอบสินค้าเบื้องต้นก่อนการจัดส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง หากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหาที่เกิดจากการผลิต ร้านค้ายินดีเปลี่ยนสินค้าให้เป็นกรณีตามที่ร้านค้าได้ตรวจสอบสินค้าแล้วว่าเกิดจากการผลิต โดยร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งดังกล่าว

2. หากเกิดเหตุสุดวิสัย ดังที่มีกล่าวไว้ในเงื่อนไขการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินให้ร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าพิจารณาการคืนเงินเป็นกรณีไป

3. ทางร้านค้าจะไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน ให้ลูกค้า หากพบว่าสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใด ๆอันเกิดจากความผิดพลาดของร้านค้า

กรณีที่สินค้าไม่ตรงกับการสั่งซื้อ

กรุณาติดต่อกลับมายังร้านค้า ทางโทรศัพท์ 02-272-1490 ต่อ 110 ร้านวังเด็กแกเลอเรีย ทันทีที่ได้ตรวจสินค้าและพบว่าไม่ตรงกับการสั่งซื้อ โดยร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าส่งคืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว